Projektová činnost

Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace ve vodním hospodářství se za měřením na obor hydrotechnických a krajinných staveb. Jsme autorizovanými inženýry v oboru vodohospodářské a krajinné stavby a technologické zařízení staveb. Projektovou činnost lze rozdělit na tyto tři oddělitelné služby:

Zpracováváme tyto služby


01

Průzkumné práce a zaměření

Předtím, než se pustíme do projektování, místo navštívíme a uděláme podrobný terénní průzkum lokality s vazbou na širší okolí. V rámci tohoto průzkumu nashromáždíme co nejvíce informací od zadavatele. Během této prohlídky provádíme podrobnou fotodokumentaci, kterou využíváme při projektování.

Nedílnou složkou průzkumných prací je geodetické zaměření.  Zaměření provádíme pro vlastní projekty sami  v rámci naší autorizace a to především z důvodů, že víme sami nejlépe co a jak přesně potřebujeme zaměřit. Jsme vybaveni nejnovější GNSS GPS s IMU jednotkou pro měření s náklonem a to i v zalesněném terénu. Pro zpracování geometrického plánu pro katastrální úřad využíváme místní geodetické kanceláře.

V rámci předprojektové přípravy (obvykle ve fázi přípravy studie) též zajistíme vyjádření o existenci inženýrských síťí a jejich poloze, aby bylo technické řešení správně situované již ve fázi přípravy záměru.

Dále zajištujeme inženýrsko-geologický průzkum (IGP), jehož rozsah stanovíme podle potřeb projektu tak, aby bylo navržené řešení bezpečné a ekonomické. Zajištujeme vrtané i hloubené IGP včetně akreditovaných zkoušek vzorků v Kloknerově ústavu.

V případě potřeby pro naplnění zákona o ochraně přírody a krajiny zajištujeme pro účely vyjádření DOSS se smluvními partnery Biologické průzkumy a Biologické hodnocení vlivu zásahů na přírodu a krajinu podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Také můžeme provést nalétnutí zajímavé lokality dronem abychom získali podrobnou ortofoto mapu nebo povrch terénu (DMT) pro potřeby projektování.
Letecká fotogrametrie umožnuje například klasifikovat výšku kácených stromů a šířky koruny pro účely dendrologické taxace dřevin. Dále může být vhodná jako pasport pozemků před realizací záměru. Podrobné ortofoto nebo DMT můžeme poskytnout pro účely interního GIS systému investora. Létáme ve všech kategoriích provozu (A1, A2, A3 a Specific) s platným pojištěním na letecké práce.


02

Projektová dokumentace DUR, DSP, DPS

Projektová dokumentace vyžaduje množství koordinovaných činností a její zpracování se finančně pohybuje pro mikro záměry od nižších desítek tisíc po stovky tisíc v případě velkých komplexních projektů. Z tohoto důvodu doporučujeme nechat si vypracovat koncepční studii proveditelnosti, která prověří územní limity a možnosti, existenci inženýrských síťí a samotné technické řešení za nižší náklady.
Přímé zpracování projektové dokumentace je samozřejmě možné, ovšem nedoporučujeme to. V případě, že by záměr narazil na nepřekonatelnou překážku, náklady na zpracování dokumentace jsou vyšší než v případě studie.

Zpracováváme všechny stupně projektové dokumentace, tedy od dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR), stavební povolení (DSP) po dokumentaci k provádění stavby (DPS). Dokumentaci ve stupních DUR a DSP nabízíme jako jednu projektovou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Po následném projednání a získání pravomocného stavebního povolení připravíme prováděcí dokumentaci stavby (DPS), kde jsou podrobně rozkresleny technické detaily, výztuže ŽB objektů, skladby konstrukcí, podrobný rozpočet a vytýčovací výkresy v detailu potřebném k výběru zhotovitele stavby. Jsme pojištěni až do výše 5 mil. Kč u ČSOB v rámci rozšířeného připojištění ČKAIT jako individuální inženýři i jako právnická osoba.

Zabýváme se těmito typy staveb:

 • Malé vodní elektrárny (MVE) a všechny přidružené hydroenergetické stavby (řešení zatrubněných a otevřených přivaděčů, vtokových objektů, návrhy nových vzdouvacích objektů - jezů, rybích přechodů)
 • Rekonstrukce a zkapacitnění bezpečnostních přelivů přehrad
 • Rekonstrukce jezů a návrhy nových rybích přechodů (pevné jezy, vakové jezy, pohyblivé jezy)
 • Návrhy nových nebo rekonstrukce stávajících malých vodních nádrží (MVN)
 • Revitalizace vodních toků a upravených koryt
 • Příroděblízká protipovodňová opatření (PPO)
 • Havarijní a povodňové plány (samostatně nebo též součástí PD)
 • Opravy a rekonstrukce upravených technických koryt (opravy nátrží, rovnaniny nebo erodovaných břehů říčních koryt).
 • Krajinné stavby pro zlepšení odtokových poměrů (řešení eroze, návrh vhodných opatření jako jsou zasakovací průlehy, meze, dělení pozemků)

03

Inženýring

Povolovací proces spojený s projektovou dokumentací je nedílnou součástí při tvorbě projektové dokumentace. Je samozřejmě možné připravit projektovou dokumentaci bez inženýringu (tje. zajištění všech nezbytných vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců inženýrských síťí a souhlasů vlastníků pozemků), pokud si klient tuto činnost chce zajistit sám. Je třeba si ale uvědomit provázanost projektové dokumentace s inženýringem. Ve většině případů dochází k určitým korekcím v návrhu stavebních objektů na základě požadavků dotčených orgánů. Z toho důvodu je ideální nechat si zpracovat projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti, při které na klíč zajistíme kompletní dokladovou část. V této věci ale budeme potřebovat určitou součinnost. Pro začátek plnou moc, abychom mohli s úřady jednat jménem investora a úřady nám vydávali patřičná vyjádření. Standartizovaná plná moc je pouze pro účely projednání projektové dokumentace. 
Při práci Vás budeme informovat o průběhu povolovacího procesu, vysvětlovat vazby mezi jednotlivými vyjádřeními a operativně řešit nastalé situace. Celý proces projednání je vždy odlišný a záleží na přístupu zúčastněných stran. 
Při kontaktu s dotčenými orgány hájíme zájmy klienta takovým způsobem, aby nenastal rozpor s legislativou. Výsledkem této činnosti je dokladová část projektové dokumentace, ve které jsou všechna nezbytná vyjádření k povolení záměru.
Samotné získání územního rozhodnutí (souhlasu) nebo stavebního povolení též nabízíme jako součást inženýrské činnosti. V cenových nabídkách uvádíme zvlášť cenu za vypracování dokumentace a cenu za inženýrskou činnost. 
Časová náročnost se odvíjí od návazností jednotlivých vyjádření. Obecně lze očekávat, že u komplexního projektu vzhledem k současnému stavu legislativy může povolení trvat v rozmezí mezi půl rokem až jedním rokem. Samozřejmě záleží na konkrétní situaci a počtu dotčenýh orgánů a jejich součinnosti. Kromě samotné inženýrské činnosti zajištujeme v rámci povolení stavby také:

 • Manipulační a provozní řády vodních děl
 • Autorské dozory nad prováděním stavby
 • Havarijní a povodňové plány vodních děl
 • Plány BOZP
 • Biologický průzkum nebo hodnocení lokality autorizovanou osobou
 • Požárně-bezpečnostní řešení stavby (PBŘS) 

Ukázka referenčních výstupů

Přesvěčte se o naší práci na referencích, které jsme ve výše uvedených kategoriích služeb dokončili. Referenční listy zakázek poskytneme na vyžádání.

Máte zájem o naše služby?
Ozvěte se nám.

Kontaktní formulář

Přímé kontakty

Ing. Vojtěch Kouba

kouba@envihydro.cz

+420 773 602 770
Ing. Tomáš Rudolf

rudolf@envihydro.cz

+420 725 057 101