Studie a posudky

Poskytujeme poradenství ohledně povolování výstavby v záplavových územích nebo aktivní zóně záplavového území (AZZU). Připravujeme posudky ovlivnění odtokových poměrů a studie jak odtokové poměry zlepšit. Provádíme pozemní i letecké měření v terénu i geodetické měření pod vodou, vytvoříme pro vás model pro posouzení rychlosti, hloubky či usazovacích rychlostí pro sedimentační nádrže nebo rybí přechody. Na základě vlastních či poskytnutých existujících datových podkladů namodelujeme záplavová území i AZZU v souladu s aktuální vyhláškou 79/2018 Sb. (hydraulické výpočty 1D/2D proudění v korytě toku).

Naše portfolio v rámci studií a posudků zahrnuje i přípravu 3D výpočtů proudění CFD modelů na vodohospodářských objektech a měření vibrací vodohospodářských konstrukcí.

Zpracováváme tyto služby


01

Studie proveditelnosti

Cílem studie je poskytnout koncept technického řešení a informace o proveditelnosti a nákladech celého záměru. V rámci přípravy stavebního záměru nabízíme klientům studii proveditelnosti, ve které nejprve prostudujeme územní limity a podmínky povolení investičního záměru a následně navrhneme vyvážené technické řešení. Mnohdy se jedná o více variant, ze kterých se vybere ta nejvhodnější, kterou dopracujeme a projednáme s dotčenými orgány. Studie proveditelnosti pomůže investorovi v rozhodnutí, zda v záměru pokračovat.
Studii proveditelnosti postoupíme stěžejním dotčeným orgánům, aby se zajistil další bezproblémový průběh přípravy projektové dokumentace.
Pokud se jedná o studii proveditelnosti stavby, následují průzkumné práce a projektová činnost včetně inženýringu.


02

Studie odtokových poměrů

Hlavním záměrem pro vyhotovení studie odtokových poměrů je hlubší analýza pro nalezení soustředěných drah odtoku a návrh opatření pro přerušení odtokových liníí nebo zmírnění energie, kterou odtékající voda působí škody na životním prostředí, za účelem zamezením škod (např. v následku přívalových srážek). Tyto studie bývají řešeny pro širší lokalitu a představují základní podkladový dokument v rámci přípravné fáze před dalšími pozemkovými úpravami či navazujícími záměry včetně projektů konkrétních opatření. Studie lze připravit i pro menší územní celek (katrastr, obec, extravilán), v souvislosti s konkrétní lokalitou, ve které dochází k odtokovým problémům. Pro vyhodnocení srážko-odtokových modelů a posouzení lokalit využíváme model HEC-HMS, kterým v řešené lokalitě nasimulujeme srážkovou epizodu a následně vypočteme odtokové parametry a teoretickou povodňovou vlnu.


03

Posouzení ovlivnění odtokových poměrů

Posouzení ovlivnění odtokových poměrů je významným podkladovým dokumentem pro orgány státní správy v rámci povolovacího procesu stavby nového objektu nebo terénní úpravy v záplavovém území. Na základě výpočtu 1D/2D hydraulického modelu proudění v korytě toku zhotovíme posouzení ovlivnění odtokových poměrů, kde porovnáme současný a návrhový stav. Výpočty a modely záplavových území a aktivní zóny záplavových území (AZZU) realizujeme dle platné vyhlášky 79/2018 Sb. 


04

3D modely proudění (CFD)

V rámci přípravy nejnáročnějších vodohospodářských projektů je občas třeba sáhnout po hydraulickém matematickém 3D modelu navržené stavby a to především z důvodů optimalizace hydraulického proudění. Nejčastěji se využívají CFD modely pro ověření proudění u bezpečnostních přelivů, uzávěrů spodních výpustí, obtoků plavební komory nebo optimalizaci ztrát v hydroenergetice. CFD modely nabízíme i jako subdodávku pro menší subjekty, které se touto problematikou nezabývají, ale potřebují v rámci projektu posoudit své návrhy ať už z důvodů smluvních požadavků nebo vlastní invence.


05

Posudky a měření ve výstavbě

Nabízíme zpracování nejrůznějších posudků v rámci naší odborné činnosti. Připravujeme posudky ovlivnění odtokových poměrů, posuzujeme rentabilitu výroby malých vodních elektráren nebo nabízíme terénní měření vibrací ocelových uzávěrů a hradících konstrukcí vodohospodářských staveb ve spojení se společností VODNÍ-DÍLA TBD a.s. Měření vibrací a instalaci senzorů provádíme i v obtížných podmínkách horolezeckým způsobem.


Ukázka referenčních výstupů

Přesvěčte se o naší práci na referencích, které jsme ve výše uvedených kategoriích služeb dokončili

Máte zájem o naše služby?
Ozvěte se nám.

Kontaktní formulář

Přímé kontakty

Ing. Vojtěch Kouba
kouba@envihydro.cz

+420 773 602 770
Ing. Tomáš Rudolf

rudolf@envihydro.cz

+420 725 057 101