Záplavová území

 Na základě vlastních či poskytnutých existujících datových podkladů namodelujeme záplavová území i aktivní zónu záplavového území (AZZU) v souladu s aktuální vyhláškou 79/2018 Sb. Hydraulické výpočty provádíme 1D/2D modely, dle potřeby objednatele a dostupných podkladů. Jako podklad pro výpočet záplavových území nebo posudků ovlivnění odtokových poměrů provádíme pozemní i letecké měření terénu i geodetické měření pod vodou. 

Poskytujeme poradenství ohledně povolování výstavby v záplavových územích nebo  aktivní zóně záplavového území (AZZU). Připravujeme posudky ovlivnění odtokových poměrů a studie jak odtokové poměry zlepšit.

Zpracováváme tyto služby


01

Stanovení a aktualizace záplavových území

Cílem hydrotechnického stanovení nebo aktualizace záplavových území je poskytnout záplavová území, která definuje a vyžaduje zákon o vodách č. 254/2001 Sb. Záplavová území mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Rozsah záplavového území navrhuje správce vodního toku a na základě jeho návrhu je vodoprávní úřad povinen vyhlásit záplavové území. V zastavěných územích, v zastavitelných plochách podle územně plánovací dokumentace, případně podle potřeby v dalších územích, vymezí vodoprávní úřad na návrh správce vodního toku aktivní zónu záplavového území podle nebezpečnosti povodňových průtoků. 

Záplavová území stanovuje vodoprávní úřad formou opatření obecné povahy. Úpravu dokumentace stanovuje vyhláška č.79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace.

Záplavová území se stanovují hydraulickým výpočtem nejvyšších hladin vody pro průtoky s dobou opakování zpravidla Q5, Q20, Q100 a nově i Q500. Aktivní zóna záplavového území se stanovuje podle nebezpečnosti povodňového průtoku na základě zpracování map povodňového ohrožení. Povodňové ohrožení vychází z výsledků hydraulického výpočtu - rychlosti proudění a hloubky vody při povodních s různou dobou opakování.

Při přípravě záplavových území dbáme na podrobnost povodňového modelu a přesnost stanovených výstupních map. 


02

Posouzení ovlivnění odtokových poměrů v záplavovém území

Posouzení ovlivnění odtokových poměrů je významným podkladovým dokumentem pro orgány státní správy v rámci povolovacího procesu stavby nového objektu nebo terénní úpravy v záplavovém území. Na základě výpočtu 1D/2D hydraulického modelu proudění v korytě toku zhotovíme posouzení ovlivnění odtokových poměrů, kde porovnáme současný a návrhový stav. Výpočty a modely záplavových území a aktivní zóny záplavových území (AZZU) realizujeme dle platné vyhlášky 79/2018 Sb. 

Vypracování posouzení ovlivnění odtokových poměrů nebo též studie odtokových poměrů vyžaduje z naší strany získání základních hydrologických dat od ČHMÚ, dále pak zaměření vodního toku v délce nutné pro přípravu hydraulického 2D modelu proudění a detailní terénní průzkum.

Hydraulický model poté nakalibrujeme na současná záplavová území a následně provedeme nový výpočet podle zadání požadavků na úpravu terénu v záplavovém území. Výsledky obdržíte v souhrnné zprávě opatřené kulatým razítkem autorizovaného inženýra pro vodohospodářské stavby. Posouzení následně postoupíte orgánům státní správy, které posoudí Váš stavební záměr či terénní úpravu a její vliv na odtokové poměry v záplavovém území. Klienta můžeme v řízení plně zastupovat v jednání se státní správou až do získání pravomocného vyjádření.


Ukázka referenčních výstupů

Přesvěčte se o naší práci na referencích, které jsme ve výše uvedených kategoriích služeb dokončili

Máte zájem o naše služby?
Ozvěte se nám.

Kontaktní formulář

Přímé kontakty

Ing. Vojtěch Kouba
kouba@envihydro.cz

+420 773 602 770

Ing. Tomáš Rudolf
rudolf@envihydro.cz

+420 725 057 101